Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

For at øge arbejdsstyrken skal unge uden for uddannelse i beskæftigelse. Den økonomiske produktivitet skal være med til at fastholde en årlig økonomisk vækst pr. indbygger og arbejdsmarkedsrettigheder og sikkerhed skal håndhæves. Ressourceeffektivitet skal forøges, således at økonomisk vækst ikke sker på bekostning af miljøforringelse, og politikker skal bidrage til at fremme bæredygtig turisme.

Det er Naalakkersuisuts ambition, at Grønland gradvist skal blive mere økonomisk selvbærende og på langt sigt gøre sig uafhængig af bloktilskuddet.

Fremtidens velfærd og velstand skal ske via øget vækst og beskæftigelse i den private sektor. Og det skal ikke kun ske i én sektor, men i flere. Sammen med øget produktivitet i den offentlige sektor, vil vores samfund på den måde blive mindre sårbar overfor markante udsving i den primære indtægtskilde – nemlig eksporten af maritime produkter.

Naalakkersuisut har derfor et særligt fokus på de nye sektorer, der fremadrettet skal bibringe mere vækst til vores samfund. Én ting er at skabe vækst – en anden er at støtte ledige, så de kommer i beskæftigelse. Af selv samme årsag fokuseres der også på at forbedre beskæftigelsesindsatsen. De økonomiske udfordringer her i landet er tæt knyttet til arbejdsmarkedets status. Ungdomsledighed, uddannelsesniveau, udfordrende infrastruktur og mobilitet, har alle indvirkning på den grønlandske økonomiske bæredygtighed.

Globalt er der et øget fokus på, at økonomisk vækst bør være en positiv kraft for hele planeten. Derfor skal vi sørge for, at økonomiske fremskridt skaber gode og meningsfulde job uden at det skader miljøet. Vi skal beskytte arbejdsmarkedsrettigheder og en gang for alle stoppe moderne slaveri og børnearbejde. Hvis vi fremmer jobskabelse og sikrer udvidet adgang til bank- og finansielle tjenester, kan vi sørge for, at alle får del i fordelene ved iværksætteri og innovation.

Statistik

Her finder du et par indikatorer for dette mål, som det er muligt, at måle på i dag. Grønlands Statistik vil i den nærmeste fremtid offentliggøre en SDG 2030 underside til stat.gl med forskellig tilgængelig statistik af relevans for arbejdet med SDG 2030 agendaen.

Ledighedsgraden fordelt på køn og alder (%)
Kilde: Grønlands Statistik

  1. Mænd
  2. Kvinder
02468101218202530354045505560+

Global indikator (8.5.2) Ledighedsgraden fordelt på køn, alder og personer med handicap.

Realvækst i BNP per indbygger (2010-priser kædede værdier)
Kilde: Grønlands Statistik

3,2 %

Global indikator (8.1.1) Årlig reel BNP-vækst pr. indbygger.

Nyheder

Over hele landet er der taget skridt til at gøre vores planet mere bæredygtig. Se nogle af dem nedenfor og find mere i her.

Delmål

Hvert verdensmål har et antal konkrete, handlingsorienterede delmål under sig.
Der hører 12 delmål til verdensmål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst.

Delmål 8.1 – Skab bæredygtig økonomisk vækst

Den årlige økonomiske vækst pr. indbygger skal fastholdes i overensstemmelse med nationale forhold og, især, på mindst 7 procent vækst i bruttonationalproduktet (BNP) pr. år i de mindst udviklede lande.

Delmål 8.2 – Opnå højere økonomisk produktivitet gennem teknologi og innovation

Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer.

Delmål 8.3 – Før en politik, der skaber jobs og fremmer virksomheder

Der skal fremmes udviklingsorienterede politikker, der støtter produktive aktiviteter, skaber anstændige jobs, iværksætteri, kreativitet og innovation, og som fremmer en formalisering og udvikling af mikro-, små- og mellemstore virksomheder, gennem bl.a. adgang til finansielle tjenesteydelser.

Delmål 8.4 – Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion

Frem til 2030 skal den globale ressourceeffektivitet inden for forbrug og produktion løbende forbedres, og det skal bestræbes at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse, i overensstemmelse med de 10-årige Ramme programmer for bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre, med de udviklede lande i spidsen.

Delmål 8.5 – Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn

Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.

Delmål 8.6 – Hjælp unge i arbejde, uddannelse og praktik

Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt reduceres.

Delmål 8.7 – Afskaf moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde

Der skal træffes øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for at udrydde tvangsarbejde, moderne slaveri og menneskehandel og for at sikre forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde, herunder rekruttering og anvendelse af børnesoldater, og for at udrydde børnearbejde i alle dens former inden 2025.

Delmål 8.8 – Beskyt arbejdstagerrettigheder, og skab sikre arbejdsmiljøer

Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

Delmål 8.9 – Støt op om bæredygtig turisme

Inden 2030 skal der udformes og gennemføres politikker, der fremmer bæredygtig turisme, som skaber arbejdspladser og fremmer lokale kultur og produkter.

Delmål 8.10 – Giv alle adgang til banker, forsikring og finansielle tjenesteydelser

Indenlandske finansielle institutioners kapacitet for at fremme og udvide adgang til bankforretninger, forsikring og finansielle tjenesteydelser for alle skal styrkes.

Delmål 8.a – Støt 'Aid for Trade'

Handelsrelateret bistand til udviklingslandene skal øges, især til de mindst udviklede lande, bl.a. gennem den Styrkede Integrerede Ramme for Handelsrelateret Faglig Bistand til de Mindst Udviklede Lande.

Delmål 8.b – Udarbejd en global strategi for at få unge i arbejde

Inden 2020 skal der udvikles og igangsættes en global strategi for at få unge i arbejde, og Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) Globale Jobpagt skal gennemføres.

Change language

Luk