Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund.

Målet handler om at reducere vold, misbrug, udnyttelse, kriminalitet og menneskehandel overalt. Der skal sikres ansvarlige, effektive og transparente institutioner, der træffer beslutninger på en inkluderende og repræsentativ måde. Korruption og bestikkelse skal stoppes, og alle skal have adgang til en retfærdig og retlig behandling.

For Naalakkersuisut er målet om et retfærdigt og fredeligt samfund med transparente og stærke institutioner vigtigt. Indsatserne for at skabe et trygt og retfærdigt samfund er mange, og i stort fokus disse år. Vold er eksempelvis en væsentlig udfordring her i landet, og det gælder særligt fysiske og seksuelle overgreb og misbrug. Derfor arbejdes der både nationalt, kommunalt og lokalt på at forebygge og bekæmpe voldelige hændelser.

Kriminelle forhold og korruption er en del af Naalakkersuisuts indsatsområder. Misligholdelse af lovens rammer kan være direkte skadeligt for et samfund, og retsfølelsen skal opretholdes, så alle borgere og grupper kan føle sig sikre og ligeligt behandlet i forhold til loven.

Globalt er medfølelse og et stærkt moralsk kompas vigtigt for ethvert demokratisk samfund. Ikke desto mindre oplever mange mennesker kloden over stadigvæk forfølgelse, uretfærdighed og misbrug, der udfordrer selve grundstrukturen i civilisationen. Vi skal sikre, at vi har stærke institutioner, globale standarder for retfærdighed og en forpligtelse til fred overalt.

Statistik

Her finder du et par indikatorer for dette mål, som det er muligt, at måle på i dag. Grønlands Statistik vil i den nærmeste fremtid offentliggøre en SDG 2030 underside til stat.gl med forskellig tilgængelig statistik af relevans for arbejdet med SDG 2030 agendaen.

Drab fordelt på tid og køn (inddeling i alder, er ikke muligt for nuværende)
Kilde: Grønlands Statistik

  1. Kvinder
  2. Mænd
024681020062007200820092010201120122013

Global indikator (16.1.1) Antal af ofre for overlagt mord pr. 100.000 mennesker, opdelt på køn og alder.

Borgernes grundlæggende tryghed i Grønland 2019
Kilde: Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland

  1. Tryg (81,6 %)
  2. Hverken/eller (7,3 %)
  3. Utryg (10,4 %)
  4. Ved ikke/ønsker ikke at svare (0,7 %)
81,6 %7,3 %10,4 %0,7 %

Global indikator (16.1.4) Andel af befolkning, der føler sig sikre, når de går alene rundt i deres nærområde.

Nyheder

Over hele landet er der taget skridt til at gøre vores planet mere bæredygtig. Se nogle af dem nedenfor og find mere i her.

Delmål

Hvert verdensmål har et antal konkrete, handlingsorienterede delmål under sig.
Der hører 12 delmål til verdensmål 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Delmål 16.1 – Reducér vold overalt

Alle former for vold og voldsrelateret dødsfald skal reduceres væsentligt overalt.

Delmål 16.2 – Stop mishandling, udnyttelse, menneskehandel og vold mod børn

Mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn skal stoppes.

Delmål 16.3 – Styrk retssikkerheden, og giv alle adgang til retfærdig rettergang

Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og internationalt niveau, og der skal sikres lige adgang til en retfærdig rettergang for alle.

Delmål 16.4 – Bekæmp organiseret kriminalitet og ulovlige strømme af penge og våben

Inden 2030 skal ulovlige penge- og våbenstrømme væsentligt reduceres, og indsatsen for inddrivelse og tilbagelevering af af stjålne værdier og bekæmpelse af alle former for organiseret kriminalitet skal styrkes.

Delmål 16.5 – Nedbring korruption og bestikkelse betydeligt

Alle former for korruption og bestikkelse skal nedbringes betydeligt.

Delmål 16.6 – Skab effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner

Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

Delmål 16.7 – Garantér, at alle beslutninger tages på en inkluderende og repræsentativ måde

Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

Delmål 16.8 – Styrk udviklingslandenes deltagelse i mellemstatslige institutioner

Udviklingslandenes deltagelse i globale mellemstatslige institutioner skal udbygges og styrkes.

Delmål 16.9 – Giv alle fødselsattest og retlig identitet

Inden 2030 skal der gives en retlig identitet til alle, herunder fødselsregistrering.

Delmål 16.10 – Beskyt grundlæggende frihedsrettigheder, og giv aktindsigt

Der skal sikres offentlig adgang til information og beskyttelse af fundamentale frihedsrettigheder i henhold til international lovgivning og internationale aftaler.

Delmål 16.a – Forebyg og bekæmp vold, terrorisme og kriminalitet

Relevante nationale institutioner skal styrkes, bl.a. gennem internationalt samarbejde, for at opbygge kapacitet på alle niveauer, og i særdeleshed i udviklingslande, for at forhindre vold og bekæmpe terrorisme og kriminalitet.

Delmål 16.b – Udbred og håndhæv ikke-diskriminerende love og politikker

Ikke-diskriminerende love og politikker til støtte for en bæredygtig udvikling skal fremmes og håndhæves.

Change language

Luk