Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Sammenhængen mellem by og land skal sikres og bæredygtighed i byerne skal opnås gennem inkluderende byplanlægning. Byernes miljøbelastning skal reduceres, og boliger skal være sikre, sunde og findes til en overkommelig pris, lige såvel som transportsystemerne. Verdens kultur- og naturarv skal beskyttes og bosteder skal være modstandsdygtige over for katastrofer.

I Grønland er der ikke privat ejendomsret til jord. Det betyder, at man ikke kan købe sig til et stykke jord eller areal, og at alle dermed som et grundlæggende princip i udgangspunktet har lige rettigheder til landet. Det grønlandske plansystem er bl.a. opbygget omkring beskyttelse af naturen, helhed mellem nationale sektorplaner og kommuneplanlægning, gode rammer for erhvervsudvikling, sammenhæng mellem den fysiske og økonomiske planlægning samt involvering af lokalbefolkningen.

Over de seneste 100 år har fremskrivninger inden for byudvikling på globalt plan gået i én retning. Demografisk set er urbanisering herskende, og befolkningen flytter i stadig stigende grad ind mod byerne. Dette sker med enorm hastighed og i et omfang, hvor mange byer næppe kan følge med. I Grønland oplever man samme tendens, om end befolkningstallet er betragteligt lavere. Samtidigt ser vi en nettoudvandring fra Grønland, hvor befolkningen flytter til større byer i Danmark og andre lande.

Hvis vi ønsker at skabe en balanceret udvikling af vores bosteder og vende den demografiske udvikling, er indsatser inden for bæredygtig, fysisk byplanlægning vigtige. Byplanlægning er derfor et vigtigt værktøj til at skabe attraktive fysiske rammer for borgerne i landet og er direkte forbundet til samtlige verdensmål.

Globalt set fortsætter verdens befolkning med at stige. For at kunne tilgodese alle mennesker, er vi nødt til at bygge moderne, bæredygtige byer. Hvis vi alle skal overleve og trives, har vi brug for ny, intelligent byplanlægning, der skaber sikre og resiliente byer, hvor mennesker har råd til at bo med grønne områder og kulturelt inspirerende omgivelser.

Statistik

Her finder du et par indikatorer for dette mål, som det er muligt, at måle på i dag. Grønlands Statistik vil i den nærmeste fremtid offentliggøre en SDG 2030 underside til stat.gl med forskellig tilgængelig statistik af relevans for arbejdet med SDG 2030 agendaen.

Deltagere i befolkningsundersøgelsen 2018, der boede i overbefolkede hjem
Kilde: SIF (2019) Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2018. Levevilkår, livsstil og helbred

  1. Alle (13 %)
  2. Nuuk (4,2 %)
  3. Andre byer (11 %)
  4. Bygd (27 %)
13 %4,2 %11 %27 %

Statens Institut for Folkesundhed

Affaldsbehandling i Grønland 2018
Kilde: Nordic Statistics (table WASTE01)

  1. Deponi (13 %)
  2. Forbrænding (87 %)
13 %87 %

Global indikator (11.6.1) Andel af affald fra byer, der indsamles regelmæssigt og har en tilstrækkelig affaldsbehandling, ud af det samlede total genereret mængde affald fra byer opdelt, efter byer.

Nyheder

Over hele landet er der taget skridt til at gøre vores planet mere bæredygtig. Se nogle af dem nedenfor og find mere i her.

Delmål

Hvert verdensmål har et antal konkrete, handlingsorienterede delmål under sig.
Der hører 10 delmål til verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Delmål 11.1 – Byg sikre boliger til en overkommelig pris

Inden 2030 skal alle sikres adgang til egnede og sikre boliger til en overkommelige pris med adgang til grundlæggende tjenesteydelser, og slumkvarterer skal opgraderes.

Delmål 11.2 – Skab billige og bæredygtige transportsystemer

Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer til en overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres bl.a. ved at udbygge den kollektive trafik med særlig hensyn til behov hos sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, personer med handicap og de ældre.

Delmål 11.3 – Gør byerne inkluderende og bæredygtige

Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig, og kapaciteten til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og forvaltning i alle lande skal styrkes.

Delmål 11.4 – Beskyt verdens kultur- og naturarv

Indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv skal styrkes.

Delmål 11.5 – Reducér naturkatastrofers skadelige konsekvenser

Inden 2030 skal antallet af dødsfald og antallet af berørte personer samt reduktion i de direkte økonomiske tab i forhold til det globale bruttonationalprodukt, som følge af katastrofer, herunder vandrelaterede katastrofer, reduceres betydeligt med fokus på beskyttelse af de fattige og mennesker i sårbare situationer.

Delmål 11.6 – Reducér byernes miljøbelastning

Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.

Delmål 11.7 – Giv alle adgang til grønne offentlige rum

Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

Delmål 11.a – Styrk sammenhængen mellem land og by med bedre planlægning

Positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter skal støttes ved at styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning.

Delmål 11.b – Gør langt flere af verdens byer mere modstandsdygtige mod katastrofer

Inden 2020 skal der ske en betydelig stigning i antallet af byer og bosættelser, der vedtager og gennemfører integrerede politikker og planer, der stræber mod inklusion, ressourceeffektivitet, modvirkning og tilpasning til klimaændringer, modstandsdygtighed over for katastrofer, og som udvikler og gennemfører helhedsorienteret katastrofe- risikostyring på alle niveauer, i overensstemmelse med Sendai-rammen for Katastrofe- og Risikoforebyggelse (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030).

Delmål 11.c – Støt de mindst udviklede lande til at bygge bæredygtigt og robust

De mindst udviklede lande skal støttes, bl.a. gennem finansiel og teknisk bistand, til at bygge bæredygtige og robuste bygninger med anvendelse af lokale materialer.