Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene.

Ingen lande er i mål, førend alle er det. Derfor er det syttende mål dedikeret til samarbejder på tværs, der skal sætte verdensmålene i systematik og forpligte lande, erhverv, private og institutioner imellem. Mål 17 er i modsætning til de andre 16 verdensmål et procesmål, der sætter fokus på, hvordan verdens lande i fællesskab kan løse udfordringerne. Som det ses i verdensmålets delmål, ligger en del af svaret i styrkede partnerskaber mellem offentlige og private samt i ny teknologi og digitalisering.

Partnerskaber er afgørende i arbejdet med bæredygtig udvikling. Naalakkersuisut anerkender, at vi ikke alene som nation, virksomhed eller kommune kan skabe et miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt samfund. Partnerskaber gælder både på tværs af offentlige myndigheder, private, NGO’er og sågar lande imellem, hvis vi for alvor skal løse nogle af de problematikker, vi står overfor.

En vigtig forudsætning for alt dette er, at vi bliver bedre til at måle, hvordan det rent faktisk går i de enkelte lande, og ikke kun, når det gælder den økonomiske vækst. Ved at indsamle flere data af en bedre kvalitet kan vi bedre se, om vores indsatser rent faktisk virker, om nok børn kommer i skole, og om naturområder bliver effektivt beskyttet etc.

Men det er ikke en nem opgave. Det kræver at vi tænker nyt og anerkender de udfordringer, der sommetider forhindrer os i at samarbejde. Samfundets bæredygtige indsatser skal koordineres, formidles, udvikles og overvåges.

Globalt set kan verdensmålene kun opfyldes, hvis vi arbejder sammen. Internationale investeringer og støtte er nødvendig for at sikre innovativ teknologisk udvikling, fair handel og markedsadgang, især for udviklingslande. For at opbygge en bedre verden er vi nødt til at være støttende, empatiske, opfindsomme, engagerede og frem for alt samarbejdende.

Statistik

Her finder du et par indikatorer for dette mål, som det er muligt, at måle på i dag. Grønlands Statistik vil i den nærmeste fremtid offentliggøre en SDG 2030 underside til stat.gl med forskellig tilgængelig statistik af relevans for arbejdet med SDG 2030 agendaen.

Andel af personer, der har adgang til internettet 2018
Kilde: Digitaliseringsstyrelsens Borgere og IT rapport

88 %

Global indikator (17.8.1) Andel af personer, der bruger internettet.

Nyheder

Over hele landet er der taget skridt til at gøre vores planet mere bæredygtig. Se nogle af dem nedenfor og find mere i her.

Delmål

Hvert verdensmål har et antal konkrete, handlingsorienterede delmål under sig.
Der hører 19 delmål til verdensmål 17 om partnerskaber for handling.

Delmål 17.1 – Styrk udviklingslandenes evne til at indsamle egne skatteindtægter

National ressourcemobilisering skal styrkes, bl.a. gennem international støtte til udviklingslande, for at forbedre den nationale kapacitet til skatte- og andre indtægtsopkrævninger.

Delmål 17.2 – Indfri udviklede landes forpligtelser til at give udviklingsbistand

Udviklede lande skal leve fuldt op til deres officielle forpligtelser til at give udviklingsbistand, herunder mange udviklede landes løfte om at nå målet på 0,7 procent af bruttonationalproduktet i udviklingsbistand (ODA/BNI) til udviklingslande og 0,15 procent til 0,20 procent af ODA/BNI til de mindst udviklede lande. ODA-ydere tilskyndes til at sætte et mål om at give mindst 0,20 procent af ODA/BNI til de mindst udviklede lande.

Delmål 17.3 – Mobilisér finansielle ressourcer til udviklingslande

Der skal mobiliseres yderligere finansielle ressourcer til udviklingslande fra forskellige kilder.

Delmål 17.4 – Bistå udviklingslande med at gøre deres gæld bæredygtigt

Udviklingslande skal hjælpes til at opnå langsigtede og bæredygtig gæld gennem koordinerede politikker, der skal fremme finansiering, sanering og restrukturering af gæld, alt efter hvad der er passende, og den eksterne gæld for meget gældsatte fattige lande skal adresseres med henblik på at nedsætte gældspresset.

Delmål 17.5 – Investér i de mindst udviklede lande

Der skal vedtages og implementeres investeringsfremmende tiltag for de mindst udviklede lande.

Delmål 17.6 – Øg videndeling og adgang til videnskab, teknologi og innovation

Der skal forbedres Nord-Syd-, Syd-Syd- og det regionale triangulære samarbejde samt det internationale samarbejde omkring, og adgang til, videnskab, teknologi og innovation, og øges vidensdeling igennem gensidige aftalte vilkår, herunder forbedret koordinering af eksisterende mekanismer, især på FN-niveau, og gennem en global teknologi-faciliteringsmekanisme.

Delmål 17.7 – Udbred miljøvenlige teknologier i udviklingslandene

Udvikling, overførsel, udbredelse og spredning af miljøtilpassede teknologier til udviklingslande på gunstige vilkår, herunder koncessionsvilkår og begunstigede vilkår, skal fremmes, efter gensidig aftale.

Delmål 17.8 – Styrk videnskab og innovation i de mindst udviklede lande

Teknologibanken og videnskab-, teknologi- og innovationskapacitets-opbygningsmekanismer skal igangsættes for de mindst udviklede lande inden 2017, og der skal ske en øget brug af støtteteknologier, især informations- og kommunikationsteknologier.

Delmål 17.9 – Styrk udviklingslandenes kapacitet til at opnå Verdensmålene

International støtte til implementering af effektiv og målrettet kapacitetsopbygning i udviklingslande skal styrkes, for at støtte nationale planer til implementering af verdensmålene for bæredygtig udvikling, herunder gennem Nord-Syd-, Syd-Syd- og triangulært samarbejde.

Delmål 17.10 – Promovér universelt handelssystem under WTO

Der skal fremmes et universelt, regelbaseret, åbent, ikke-diskriminerende og retfærdigt multilateralt handelssystem under Verdenshandelsorganisationen, bl.a. gennem forhandlingskonklusionerne fra "Doha-udviklingsdagsordenen".

Delmål 17.11 – Øg udviklingslandenes eksport

Udviklingslandenes eksport skal øges betydeligt, og der skal særligt stiles efter at fordoble de mindst udviklede landes andel af den globale eksport inden 2020.

Delmål 17.12 – Fjern handelsbarrierer for de mindst udviklede lande

Der skal implementeres rettidig toldfri og kvotefri markedsadgang for alle de mindst udviklede lande, i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens beslutninger, bl.a. ved at sikre at regler vedrørende præferenceoprindelsesland, gældende for import fra de mindst udviklede lande, er gennemsigtige og enkle, og bidrager til at give lettere markedsadgang.

Delmål 17.13 – Styrk den globale økonomiske stabilitet

Den globale makroøkonomiske stabilitet skal forbedres, bl.a. gennem koordination og kohærens af politikker.

Delmål 17.14 – Styrk sammenhængen i politikker for bæredygtig udvikling

Politikkohærens for bæredygtig udvikling skal styrkes.

Delmål 17.15 – Respektér hvert lands ret til at føre egen politik for bæredygtig udvikling

Der skal udvises respekt for hvert lands politiske handlerum og lederskab i forhold til at indføre og implementere politikker til udryddelse af fattigdom og bæredygtig udvikling.

Delmål 17.16 – Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling

Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene.

Delmål 17.17 – Tilskynd til effektive partnerskaber

Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

Delmål 17.18 – Giv adgang til bedre og mere pålidelige data

Inden 2020 skal støtten til kapacitetsopbygning i udviklingslandene øges, herunder til de mindst udviklede lande små udviklingsøstater, for i væsentlig grad at øge tilgængeligheden af høj kvalitet, opdateret og pålidelig data, der er disaggregeret efter indkomst, køn, alder, race, etnicitet, migrationsstatus, handicap, geografisk placering og andre relevante karakteristika i en national kontekst.

Delmål 17.19 – Find bedre målemetoder for bæredygtig udvikling

Inden 2030 skal der bygges videre på eksisterende initiativer for at udvikle måling af fremskridt mod bæredygtig udvikling, som supplerer bruttonationalproduktet og den statistiske kapacitetsopbygning i udviklingslandene skal støttes.