Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Alle skal have information og viden om konsekvenserne af det private og offentlige forbrug og produktion. Fødevaretab i forsyningskæder og madspild skal reduceres. Affald skal håndteres forsvarligt, først og fremmest ved at forebygge produktionen af affald, men også ved at genbruge og genanvende større mængder. Naturressourcerne skal forvaltning bæredygtigt og udnyttes effektivt for at mindske påvirkninger på miljø og samfund.

I takt med et stigende globalt forbrugsmarked og handelsmønstre, som på mange punkter har gavnet landet, er der også opstået udfordringer, som vi skal blive bedre til at håndtere. I både ind- og udland er der derfor stigende fokus på cirkulær økonomi og øget genanvendelse. De goder, som har været til gavn for udviklingen af det globale samfund, har samtidigt skadet vores natur og bliver stadig værre, hvis ikke vi ændrer vores forbrugsmønstre.

Samtidigt driver stadig større mængder affald med havstrømmene til Arktis, hvor det forringer vores miljø – særligt til havs og ved kysterne. Det er vores ansvar, at affald forvaltes sikkert og uden risiko for miljøet, dyrelivet og befolkningen. Importen af produkter af alle slags er støt stigende i dagens Grønland, og der er plads til forbedring, når det handler om at agere ansvarligt i vores forbrug.

Hvis vi for alvor vil gøre noget for at sikre en bæredygtig fremtid, så er det især vores forbrug og produktion, vi skal ændre på. Menneskehedens ressourceforbrug er enormt, men meget af forbruget er rent faktisk helt unødvendigt. Omkring en tredjedel af alle verdens fødevarer ender som skrald. Det betyder omvendt, at der her er en kæmpe mulighed, hvis vi begynder at se den spildte mad som en ressource, der kan bruges bedre. Verdensmål 12 har blandt andet som ambition, at det globale madspild skal halveres inden 2030.

Vores planet har givet os en overflod af naturressourcer. Men vi har ikke brugt dem ansvarligt og forbruger i øjeblikket langt ud over, hvad vores planet kan give. Vi må lære at bruge og producere på bæredygtige måder, der kan vende den skade, vi har påført planeten.

Nyheder

Over hele landet er der taget skridt til at gøre vores planet mere bæredygtig. Se nogle af dem nedenfor og find mere i her.

Delmål

Hvert verdensmål har et antal konkrete, handlingsorienterede delmål under sig.
Der hører 11 delmål til verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Delmål 12.1 – Gennemfør det 10-årige rammeprogram for bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre

Det 10-årige Rammeprogram for Bæredygtige Forbrug- og Produktionsmønstre skal gennemføres, og alle lande skal tage handling, med de udviklede lande i spidsen, under hensyntagen til udviklingslandenes udvikling og kapaciteter.

Delmål 12.2 – Brug og håndtér naturressourcer bæredygtigt

Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Delmål 12.3 – Halvér det globale madspild per person

Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.

Delmål 12.4 – Håndtér kemikalier og affald ansvarligt

Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer, og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Delmål 12.5 – Reducér affaldsmængden betydeligt

Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Delmål 12.6 – Motivér virksomheder til at agere bæredygtigt

Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Delmål 12.7 – Promovér bæredygtighed i offentlige indkøb

Der skal fremmes bæredygtige offentlige indkøbspraksis i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

Delmål 12.8 – Giv alle mennesker viden og forståelse for at kunne leve bæredygtigt

Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

Delmål 12.a – Styrk udviklingslandes kapacitet til bæredygtigt forbrug og produktion

Udviklingslande skal støttes i at styrke deres videnskabelige og teknologiske kapacitet til at bevæge sig i retning af mere bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

Delmål 12.b – Skab bedre værktøjer til at overvåge effekterne af bæredygtig turisme

Der skal udvikles og indføres værktøjer til at overvåge indvirkningerne af bæredygtig udvikling på bæredygtig turisme, der skaber arbejdspladser og fremmer lokal kultur og lokale produkter.

Delmål 12.c – Fjern markedsforvridende statsstøtte til fossile brændstoffer

Ineffektive fossile brændstof-subsidier, der tilskynder unødvendigt forbrug, skal rationaliseres ved at fjerne markedsforvridninger, i overensstemmelse med nationale forhold, herunder ved omlægning af beskatningsregler og udfasning af skadelige subsidier, hvor de eksisterer, for at afspejle deres miljøpåvirkninger, under fuld hensyntagen til de særlige behov og vilkår, der gør sig gældende for udviklingslande, og minimere eventuelle negative virkninger på deres udvikling på en måde, der beskytter de fattige og de berørte samfund.