Vi skal reducere ulighed i og mellem lande.

Målet handler om at mindske ulighed i og mellem lande. Uligheden i indkomster skal reduceres og diskrimination skal afskaffes gennem politikker og lovgivning. Migrationen skal ske ansvarligt og sikkert, og de mest udsatte grupper skal i højere grad inddrages i sociale, økonomiske og politiske beslutninger.

Lighed er vigtigt for at sikre et samfunds sammenhængskraft. Det gælder i Grønland, såvel som i resten af verden, om at skabe de bedste muligheder for social mobilitet for både det enkelte individ, familier og befolkningsgrupper. Det er vigtigt med et veldesignet samspil i de sociale ydelser og skattesystemet, der kan bidrage til at understøtte en samlet politik rettet mod at fremme lighed og balance i samfundet.

Det vakte opsigt, da Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling OECD og den Internationale Valutafond IMF i 2015 udgav rapporten ”In it together”. I rapporten konkluderede de to økonomiske sværvægtere, at mindre ulighed vil være til gavn for alle, dvs. både for rige og fattige, og at vi ikke behøver vælge mellem økonomisk vækst eller at bekæmpe ulighed. De to ting kan gå hånd i hånd. Faktisk konkluderer rapporten, at uligheden direkte hæmmer den økonomiske vækst, fordi mennesker i fattigdom ikke kan udfolde deres potentiale og derved heller ikke kan bistå økonomien. Dermed er den stadigt voksende ulighed i verden ikke ’bare’ et filosofisk spørgsmål om, hvad der er retfærdigt og ønskeligt, det bliver også et spørgsmål om, hvad der er økonomisk fordelagtigt.

Globalt set er det et problem, at for meget af verdens rigdom besiddes af en meget lille gruppe mennesker. Dette fører ofte til økonomisk og social diskrimination. For at nationerne skal blomstre, skal lighed og muligheden for velstand være principielt tilgængelig for alle - uanset køn, race, religiøs tro eller økonomisk status. Når ethvert individ bliver selvforsørgende kommer det alle og hele verdenen til gode.

Statistik

Her finder du et par indikatorer for dette mål, som det er muligt, at måle på i dag. Grønlands Statistik vil i den nærmeste fremtid offentliggøre en SDG 2030 underside til stat.gl med forskellig tilgængelig statistik af relevans for arbejdet med SDG 2030 agendaen.

Arbejdskraftens andel af BNP i 2018 - Aflønning af ansatte (residente producenters udgifter) over BNP i løbende priser
Kilde: Grønlands Statistik

54 %

Global indikator (10.4.1) Arbejdskraftens andel af BNP, herunder løn og overførsler til social sikring.

Nyheder

Over hele landet er der taget skridt til at gøre vores planet mere bæredygtig. Se nogle af dem nedenfor og find mere i her.

Delmål

Hvert verdensmål har et antal konkrete handlingsorienterede delmål under sig.
Der hører 10 delmål til verdensmål 10 om mindre ulighed.

Delmål 10.1 – Gør uligheden i indkomst mindre

Inden 2030 skal der opnås og fastholdes en gradvis indkomststigning for de nederste 40 procent af befolkningen, der er højere end landsgennemsnittet.

Delmål 10.2 – Styrk social, økonomisk og politisk inklusion

Inden 2030 skal enhver, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status, i højere grad inddrages i sociale, økonomiske og politiske beslutninger.

Delmål 10.3 – Giv alle lige muligheder, og stop diskrimination

Alle skal sikres lige muligheder, ligesom samfundsforårsaget uligheder skal reduceres, bl.a. ved at afskaffe diskriminerende love, politikker og skikke, og ved at fremme hensigtsmæssig lovgivning, politikker og foranstaltninger til at imødegå dette.

Delmål 10.4 – Før politik, der fremmer finansiel og social lighed

Der skal vedtages politikker, især finans-, løn- og socialpolitik, og gradvist opnås større lighed.

Delmål 10.5 – Regulér de globale finansielle markeder og institutioner bedre

Regulering og overvågning af de globale finansielle markeder og institutioner skal forbedres, og implementering af disse regulativer skal styrkes.

Delmål 10.6 – Styrk repræsentationen af udviklingslandene i finansielle institutioner

Udviklingslandene skal sikres øget repræsentation og stemme i beslutningstagning i de internationale økonomiske og finansielle institutioner, med henblik på at opnå mere effektive, troværdige, ansvarlige og legitime institutioner.

Delmål 10.7 – Facilitér sikker og ansvarlig migration

Der skal faciliteres en velordnet, sikker, regulær og ansvarlig migration og mobilitet af for personer, herunder gennem implementering af planlagte og velforvaltede migrationspolitikker.

Delmål 10.a – Tag særlige hensyn til udviklingslandene (special and differential treatment)

Princippet om særlig og differentieret behandling skal implementeres for udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, i overensstemmelse med aftaler i Verdenshandelsorganisationen.

Delmål 10.b – Bak op om udviklingsbistand og investeringer i de mindst udviklede lande

Der skal opmuntres til at give officiel udviklingsbistand og finansielle tilførsler, herunder direkte udenlandske investeringer, til lande, hvor behovet er størst, og især til de mindst udviklede lande, de afrikanske lande, udviklingslande uden adgang til havet, og små udviklingsøstater. Bidrag og investeringer skal gives i overensstemmelse med udviklingslandenes nationale planer og programmer.

Delmål 10.c – Reducér omkostningerne for migranter, når de sender penge hjem

Inden 2030 skal omkostninger i forbindelse med migranters pengeoverførsler reduceres til mindre end 3 procent og overførselsveje med omkostninger over 5 procent skal elimineres.