Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Gennem politikker, lovgivning og informationsteknologi skal ligestilling mellem kønnene håndhæves og fremmes, således at vold, udnyttelse og sexchikane i hjemmet og det offentlige rum minimeres. Arbejde i hjemmet skal anerkendes, og kvinder i ledende stillinger og i politik skal øges. Ligeledes skal tvangsægteskaber afskaffes, og alle skal gives lige adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og familieplanlægning.

Respekten for menneskerettigheder og de fundamentale frihedsrettigheder er en af hjørnestenene i det grønlandske demokrati. Dog er vold og overgreb mod kvinder og børn er stadig en udfordring med enorme menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser, som der skal tages hånd om.

Ligestilling mellem kønnene er afgørende for vores samfund, og der er brug for et menneskesyn, der anskuer alle som lige værdige. Her i landet er spørgsmålet og debatten om ligestilling lige så relevant, som alle andre steder. Hverken kvinder eller mænd skal undertrykkes pga. deres køn, men i stedet tilbydes lige muligheder og adgang til sundhed, serviceydelser, uddannelse, job mv.

Køndiskrimination undergraver vores samfund og devaluerer os alle. Det er ikke kun et menneskerettighedsspørgsmål; det er et enormt spild af verdens menneskelige potentiale. Ved at nægte kvinder lige rettigheder nægter vi halvdelen af befolkningen en chance for at leve livet fuldt ud. Politisk, økonomisk og social ligestilling for kvinder vil gavne alle verdens borgere. Sammen kan vi udrydde fordomme og arbejde for lige rettigheder og respekt for alle.

Statistik

Her finder du et par indikatorer for dette mål, som det er muligt, at måle på i dag. Grønlands Statistik vil i den nærmeste fremtid offentliggøre en SDG 2030 underside til stat.gl med forskellig tilgængelig statistik af relevans for arbejdet med SDG 2030 agendaen.

Uddannelsesniveau opdelt på køn
Kilde: SIF (2019) Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2018. Levevilkår, livsstil og helbred

  1. Ingen uddannelse (50,5 %)
  2. Kort videregående uddannelse (33,5 %)
  3. Mellemlang eller lang videregående uddannelse (16 %)
50,5 %33,5 %16 %

Fordeling af folkevalgte i Inatsisartut efter køn
Kilde: Nordic Statistics (table ELE03)

  1. Mænd (55 %)
  2. Kvinder (45 %)
55 %45 %

Global indikator (5.5.1) Andel af kvindelige parlamentarikere i nationale parlamenter samt kommunale og regionale råd.

Andel af personer som ejer mobiltelefon 2018
Kilde: Digitaliseringsstyrelsens Borgere og IT rapport

  1. Kvinder (100 %)
  2. Mænd (99 %)
100 %99 %

Global indikator (5.b.1) Andel af enkeltpersoner, som ejer en mobiltelefon, opdelt efter køn.

Nyheder

Over hele landet er der taget skridt til at gøre vores planet mere bæredygtig. Se nogle af dem nedenfor og find mere i her.

Delmåla

Hvert verdensmål har et antal konkrete handlingsorienterede delmål under sig.
Der hører 9 delmål til verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene.

Delmål 5.1 – Stop al diskrimination af kvinder og piger

Alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt skal stoppes.

Delmål 5.2 – Stop al vold og udnyttelse rettet mod kvinder og piger

Alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt skal stoppes.

Delmål 5.3 – Afskaf tvangsægteskaber og kvindelig omskæring

Alle skadelige skikke som børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber samt kvindelig omskæring skal elimineres.

Delmål 5.4 – Værdsæt ulønnet omsorgsarbejde, og del ansvaret i hjemmet

Ulønnet omsorgsarbejde og arbejde i hjemmet skal anerkendes og værdsættes gennem tilgængelighed af offentlige serviceydelser, infrastruktur og politikker for social beskyttelse samt ved at fremme delt ansvar i hjemmet og familien, som nationalt passende.

Delmål 5.5 – Kvinder skal sikres fuld deltagelse i ledelse og beslutningsprocesser

Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

Delmål 5.6 – Giv alle adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder

Der skal sikres universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder i overensstemmelse med handlingsprogrammet fra den Internationale Konference om Befolkning og Udvikling samt Beijing-handlingsplanen og slutdokumenterne fra opfølgningskonferencerne.

Delmål 5.a – Giv lige rettigheder til økonomiske ressourcer og ejerskab

Der skal gennemføres reformer for at give kvinder lige rettigheder til økonomiske ressourcer samt adgang til ejerskab og kontrol over jord og andre former for ejendom, finansielle tjenester, arv og naturressourcer, i henhold til nationale love.

Delmål 5.b – Styrk kvinders rettigheder og muligheder gennem teknologi

Brugen af teknologi, som hjælpemiddel, især informations- og kommunikationsteknologi skal øges, for at fremme kvinders rettigheder og muligheder.

Delmål 5.c – Vedtag lovgivning, der fremmer ligestilling mellem kønnene

Velfunderede politikker og lovgivning, der kan håndhæves, og som fremmer ligestilling mellem kønnene og styrker alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder på alle niveauer, skal vedtages og styrkes.