Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Mål 4 handler om, at der skal sikres dagtilbud til førskolebørn og gratis grund- og ungdomsuddannelser af høj kvalitet til alle, så alle unge og voksne kan læse og regne. Gennem kvalitetsuddannelse skal erhvervsrettede færdigheder øges og ulighed mellem kønnene afskaffes.

Naalakkersuisut betragter uddannelse som nøglen til en bæredygtig udvikling af landet. Heldigvis er antallet af personer, der gennemførte en uddannelse på ungdomsuddannelsesniveau eller derover, fordoblet siden 2005 og frem til nu. I perioden frem til 2016 steg antallet numerisk fra lidt mere end 500 til over 1000 årlige fuldførte uddannelsesforløb. Trods denne positive udvikling på fuldførte uddannelsesforløb er der fortsat plads til forbedring af kvaliteten i Folkeskolen og der arbejdes på at højne uddannelsesniveauet. Det er fortsat en større udfordring, at mange ikke påbegynder en ungdomsuddannelse, og blandt dem der gør, er der et stort frafald.

Naalakkersuisuts indsatser på uddannelsesområdet indgår i en langsigtet strategi, der skal fremme landets udvikling mod en mere selvbærende økonomi. En altafgørende forudsætning for den udvikling er en veluddannet befolkning. Uddannelse starter allerede i førskolealderen, og her skal det sikres, at både børn uden for og i dagtilbud får mulighed for at udvikle sig i trygge rammer. På den måde bliver de selvsikre, lærer at udvise respekt for hinanden og opnår en grundlæggende mental og fysisk sundhedstilstand.

På verdensplan er der enighed om, at mål 4 er et meget vigtigt mål. Uddannelse er med til at frigøre intellektet, åbner op for fantasien og er grundlæggende for selvrespekt. Det er nøglen til velstand og åbner en verden af muligheder, der gør det muligt for hver enkelt af os at bidrage til et progressivt, sundt samfund. Læring gavner ethvert menneske og bør være tilgængeligt for alle.

Statistik

Her finder du et par indikatorer for dette mål, som det er muligt, at måle på i dag. Grønlands Statistik vil i den nærmeste fremtid offentliggøre en SDG 2030 underside til stat.gl med forskellig tilgængelig statistik af relevans for arbejdet med SDG 2030 agendaen.

Elever i 3. og 7. klasse (2019)

  1. Drenge
  2. Piger
0501001502002503003504003. klasse7. klasse

Nyheder

Over hele landet er der taget skridt til at gøre vores planet mere bæredygtig. Se nogle af dem nedenfor og find mere i her.

Delmål

Hvert verdensmål har et antal konkrete handlingsorienterede delmål under sig.
Der hører 10 delmål til verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse.

Delmål 4.1 – Gør grundskole og ungdomsuddannelse gratis for alle

Inden 2030 skal det sikres, at alle piger og drenge gennemfører gratis, inkluderende grundskoleundervisning og ungdomsuddannelse i høj kvalitet, der fører til relevante og effektive læringsresultater.

Delmål 4.2 – Giv folkeskolebørn lige adgang til dagtilbud af høj kvalitet

Inden 2030 skal alle piger og drenge sikres adgang til dagtilbud af høj kvalitet, så de er klar til grundskolen.

Delmål 4.3 – Giv alle lige adgang til tekniske, erhvervs- og videregående uddannelser

Inden 2030 skal alle kvinder og mænd sikres lige adgang til teknisk, erhvervs- og videregående uddannelse, herunder universiteter, af høj kvalitet og til en overkommelig pris.

Delmål 4.4 – Øg antallet af mennesker, der kan forsørge sig selv

Inden 2030 skal antallet af unge og voksne, der har relevante færdigheder, herunder tekniske og erhvervsrettede færdigheder og kompetencer, for beskæftigelse, gode job og iværksætteri, øges væsentligt.

Delmål 4.5 – Afskaf al diskrimination i uddannelse

Inden 2030 skal ulighed mellem kønnene i uddannelser afskaffes, og der skal sikres lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsrettet uddannelse for de mest udsatte grupper, herunder mennesker med handicap, oprindelige folk og børn i udsatte situationer.

Delmål 4.6 – Lær alle at læse, skrive og regne

Inden 2030 skal alle unge og en væsentlig del af voksne, både mænd og kvinder, have opnået færdigheder i at læse og regne.

Delmål 4.7 – Undervis i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab

Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Delmål 4.a – Byg og opgradér inkluderende, sikre skoler

Uddannelsesinstitutioner skal bygges og opgraderes, så de tager hensyn til barnets tarv, handicap og køn, og så de skaber et sikkert, ikkevoldeligt, inkluderende og effektivt læringsmiljø for alle.

Delmål 4.b – Giv flere stipendier til højere uddannelse i udviklingslandene

Inden 2020 skal antallet af stipendier til udviklingslande øges væsentligt globalt, især til de mindst udviklede lande, små udviklingsøstater, og afrikanske lande, til brug for indskrivning på højere uddannelser, herunder erhvervsuddannelse og informations- og kommunikationsteknologi, tekniske, ingeniør- og videnskabelige programmer, i udviklede lande og andre udviklingslande.

Delmål 4.c – Øg antallet af lærere i udviklingslandene

Inden 2030 skal antallet af uddannede lærere øges væsentligt, bl.a. gennem internationalt samarbejde om læreruddannelse i udviklingslande, især de mindst udviklede lande og små udviklingsøstater.