Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Mål 3 handler om at sikre sundhed og trivsel til verdens befolkning både inden for fysisk og mental sundhedspleje. Det handler om mødre- og børnedødelighed, smitsomme og ikke-smitsomme sygdomme, rusmiddelbehandling, tilskadekomster ved ulykker, sygdomme ved forurening, samt seksuelle og reproduktive sundhedsydelser. Sundhedsdækning skal sikres for alle, og forskning skal tilskyndes så teknologiudviklingen er tidssvarende.

Grønlændere lever i gennemsnit 8 år kortere end mennesker i de lande, vi normalt sammenligner os med – og alt for mange af os lever på en måde, hvor vi skader vores eget helbred. Det er problematisk for den enkelte, og det er dyrt for samfundet.

Selvom de smitsomme sygdomme er alvorlige, handler mange af vores sundhedsproblemer også i høj grad om livsstil, og mange mennesker i både rige og fattige lande har i dag alvorlige problemer med diabetes, lungekræft, stofmisbrug og alkoholisme. Verdensmålene kalder ikke til forbud mod de dårlige vaner, men til at styrke forebyggelsen og behandlingen af stofmisbrug, heriblandt både narkotiske stoffer og alkohol, og at modvirke udbredelsen af tobaksrygning.

Udgiften til sundhedsvæsenet vil stige de kommende år grundet de demografiske ændringer, der betyder, at vi bliver relativt flere ældre. For at undgå, at sundhedsudgifterne løber løbsk, vil Naalakkersuisut sikre, at der på alle de områder, hvor det er relevant, igangsættes forebyggende indsatser. Naalakkersuisut ønsker at sikre det gode børneliv for alle børn i landet. Derfor skal der sættes ind på alle områder af børns og unges liv – familien, skolen og fritiden.

I løbet af de sidste 15 år er antallet af børnedødsfald globalt set reduceret til halvdelen. Dette beviser, at det er muligt at vinde kampen mod næsten enhver sygdom. Vi bruger stadig en forbløffende mængde penge og ressourcer på behandling af sygdomme, der er overraskende lette at forhindre. Verdensmålet for sundhed og trivsel fremmer sund livsstil, forebyggende foranstaltninger og moderne, effektiv sundhedsydelser for alle.

Statistik

Her finder du et par indikatorer for dette mål, som det er muligt, at måle på i dag. Grønlands Statistik vil i den nærmeste fremtid offentliggøre en SDG 2030 underside til stat.gl med forskellig tilgængelig statistik af relevans for arbejdet med SDG 2030 agendaen.

Dødelighed blandt børn under 5 år
Kilde: Grønlands Statistik

  1. Børnedødelighed
010203040501980198519901995200020052010201520192020

Global indikator (3.2.1) Dødelighed hos børn under 5 år.

Tuberkulosetilfælde pr. 100.000 indbygger
Kilde: NOMESCO

  1. Grønland
  2. Gennemsnit for de øvrige nordiske lande (Danmark, Færøerne, Åland, Island, Norge og Sverige)
0501001502002503003504004502010201120122013201420152016

Global indikator (3.3.2) Nye tuberkulosetilfælde pr. 100.000 indbyggere

Andelen af dagligrygere opdelt på køn og alder 2018 (%)
Kilde: Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2018

  1. Mænd
  2. Kvinder
02040608010015253560+

Global indikator (3.a.1) Aldersstandardiseret udbredelse af brug af tobak blandt personer fra 15 år og opefter

Selvmordsrate pr. 100.000 indbygger
Kilde: Nordic Statistics (table HEAL05)

  1. Mænd, Grønland
  2. Kvinder, Grønland
  3. Mænd, Gennemsnit for de øvrige nordiske lande (Danmark, Færøerne, Finland, Åland, Island, Norge og Sverige)
  4. Kvinder, Gennemsnit for de øvrige nordiske lande (Danmark, Færøerne, Åland, Island, Norge og Sverige)
02040608010012020142015

Global indikator (3.4.2) Selvmordsrate

Nyheder

Over hele landet er der taget skridt til at gøre vores planet mere bæredygtig. Se nogle af dem nedenfor og find mere i her.

Delmål

Hvert verdensmål har et antal konkrete handlingsorienterede delmål under sig.
Der hører 13 delmål til verdensmål 3 om sundhed og trivsel.

Delmål 3.1 – Reducér mødredødeligheden

I 2030 skal vi have reduceret mødredødeligheden, så færre end 70 gravide kvinder dør pr. 100.000 levendefødte børn.

Delmål 3.2 – Stop forebyggelige dødsfald blandt børn under fem år

Inden 2030 skal vi gøre en ende på de dødsfald blandt nyfødte og børn under fem år, der kan forebygges. Alle lande skal mindst sigte mod at reducere dødeligheden blandt nyfødte til 12 børn pr. 1000 levendefødte, og dødeligheden blandt børn under fem år til højst 25 pr. 1000 levende fødsler.

Delmål 3.3 – Bekæmp smitsomme sygdomme

Vi skal stoppe epidemierne af aids, tuberkulose, malaria og forsømte tropiske sygdomme inden 2030. Samtidig skal vi bekæmpe hepatitis, vandbårne sygdomme og andre smitsomme sygdomme.

Delmål 3.4 – Red flere fra at dø af ikke-smitsomme, og styrk mental sundhed

Inden 2030 skal vi reducere andelen af for tidlige dødsfald på grund af ikke-smitsomme sygdomme med en tredjedel, via forebyggelse og behandling. Vi skal også fremme mental sundhed og velvære.

Delmål 3.5 – Forebyg og behandl stof- og alkoholmisbrug

Vi skal styrke forebyggelsen og behandlingen af stofmisbrug, herunder narkotiske stoffer og skadelig brug af alkohol.

Delmål 3.6 – Halvér antallet af dræbte og sårede i trafikken

Inden 2020 skal vi på verdensplan halvere antallet af døde og sårede på grund af trafikuheld.

Delmål 3.7 – Giv alle adgang til seksuel- og reproduktiv sundhed og familieplanlægning

I 2030 skal der være universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, heriblandt familieplanlægning, oplysning og uddannelse. Reproduktiv sundhed skal integreres i nationale strategier og programmer.

Delmål 3.8 – Giv alle adgang til lægehjælp

Vi skal opnå universel sundhedsdækning, herunder finansiel risikobeskyttelse og adgang til grundlæggende kvalitets-sundhedsydelser. Alle mennesker skal også have adgang til sikker og effektiv kvalitetsmedicin og vaccine, til en overkommelig pris.

Delmål 3.9 – Reducér sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og forurening

Inden 2030 skal vi væsentligt reducere antallet af dødsfald og helbredsproblemer på grund af farlige kemikalier og forurening af luft, vand og jord.

Delmål 3.a – Implementér WHO's rammekonvention om tobakskontrol

Vi skal styrke implementeringen af Verdenssundhedsorganisationens rammekonvention om tobakskontrol i alle lande, som det er passende.

Delmål 3.b – Støt udvikling af vacciner og medicin, som alle har råd til

Vi skal støtte forskning og udvikling af vacciner og medicin mod de sygdomme, der primært rammer udviklingslandene – både smitbare og ikke-smitbare sygdomme. Der skal være adgang til essentiel medicin og vaccine til en overkommelig pris, i overensstemmelse med Doha-erklæringen om TRIPs og folkesundhed. Erklæringen bekræfter udviklingslandenes ret til at bruge alle bestemmelserne i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder fuldt ud til at beskytte folkesundheden og give alle adgang til medicin.

Delmål 3.c – Øg finansiering af sundhedsydelser i udviklingslandene

Vi skal forøge finansieringen af sundhed betydeligt, herunder rekruttering, opkvalificering, træning og fastholdelse af sundhedspersonalet i udviklingslandene. Især i de mindst udviklede lande og i små ø-stater.

Delmål 3.d – Styrk tidlig varsling og håndtering af sundhedstrusler

Vi skal styrke alle landes evne til at give tidlig varsel om nationale og globale sundhedsrisici samt at styre og reducere dem. Dette gælder i særlig grad udviklingslandene.