Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

Målet handler om at afskaffe fattigdom og etablere systemer, der sikre de mest sårbare og udsatte grupper og individer. Det betyder, at ekstrem fattigdom skal udryddes og fattigdom generelt set skal halveres i alle lande. Der skal etableres sociale sikringssystemer, universel adgang til basale serviceydelser og opbygges modstandsdygtighed mod naturkatastrofer. Lige rettigheder skal sikres, så alle får adgang til økonomiske ressourcer, og der skal skabes politiske rammer med fokus på fattige og ligestilling.

Det er en gevinst for borgeren såvel som samfundet, hvis der arbejdes på, at nedbringe fattigdom og øge befolkningens muligheder for selvforsørgelse. Naalakkersuisut er af den opfattelse at en politik mod fattigdom må fokusere på at skabe rammer, der støtter den enkelte borger i at arbejde sig ud af en fastlåst økonomisk situation samt fremme social mobilitet blandt børn og unge. At forebygge fattigdom handler i høj grad om samfundets evne til at omsætte økonomiske midler til sociale fremskridt.

Hvis alle ikke har lige muligheder for at udfolde deres potentiale og opnå en god levestandard, er det i strid med retfærdighedsprincipper, og i lige så høj grad et samfundsmæssigt tab.

Naalakkersuisuts mål for at nedbringe fattigdom i Grønland, handler om at hjælpe flere til selvforsørgelse. Herunder er der målsætninger om, at flere skal være i beskæftigelse eller under uddannelse, færre på offentlige overførsler, flere helårsbeskæftigede, øget rådighedsbeløb blandt borgere i lav- og mellemindkomstgruppen mv. Jo flere af landets borgere, der bliver bidragsydere til samfundet, jo større er sandsynligheden for økonomisk selvstændighed.

Udryddelse af fattigdom er ikke et spørgsmål om velgørenhed; det er nøglen til retfærdighed og til at frigøre et enormt menneskeligt potentiale. Stadig lever næsten halvdelen af verdens befolkning i fattigdom, og mangel på mad og rent vand dræber tusinder hver eneste dag i året. Sammen kan vi mætte den sultne, udrydde sygdomme og give alle i verden en chance for at blomstre og leve et produktivt og meningsfuldt liv.

Statistik

Her finder du et par indikatorer for dette mål, som det er muligt, at måle på i dag. Grønlands Statistik vil i den nærmeste fremtid offentliggøre en SDG 2030 underside til stat.gl med forskellig tilgængelig statistik af relevans for arbejdet med SDG 2030 agendaen.

Relativ fattigdom (andel af befolkningen, der lever for under 50 pct. af medianindkomsten)
Kilde: Grønlands Statistik

 1. 2015 (9,6 %)
 2. 2016 (10 %)
 3. 2017 (10,3 %)
 4. 2018 (11,6 %)
9,6 %10 %10,3 %11,6 %

Global indikator (1.2.1) Andel af befolkningen, som lever under den nationale fattigdomsgrænse, opdelt på køn og aldersgruppe.

Relativ fattigdom blandt voksne fordelt på alder (andel af befolkningen, der lever for under 50 pct. af medianindkomsten)
Kilde: Grønlands Statistik

 1. -29
 2. 30-39
 3. 40-49
 4. 50-60
 5. 60+
02468101220152016201720182019

Global indikator (1.2.1) Andel af befolkningen, som lever under den nationale fattigdomsgrænse, opdelt på køn og aldersgruppe.

Funktionel fordeling over de offentlige udgifter 2018
Kilde: Grønlands Statistik

 1. Sundhedsvæsen (14 %)
 2. Undervisning (18 %)
 3. Social beskyttelse (27 %)
 4. Øvrige (41 %)
14 %18 %27 %41 %

Global indikator (1.a.2) Andel af de samlede offentlige udgifter afsat til kerneydelser (undervisning, sundhed og social beskyttelse).

Nyheder

Over hele landet er der taget skridt til at gøre vores planet mere bæredygtig. Se nogle af dem nedenfor og find mere i her.

Delmål

Hvert verdensmål har et antal konkrete handlingsorienterede delmål under sig.
Der hører 7 delmål til verdensmål 1 om at afskaffe fattigdom.

Delmål 1.1 – Afskaf ekstrem fattigdom

Inden 2030 skal ekstrem fattigdom være udryddet for alle mennesker overalt i verden, for øjeblikket målt som mennesker, der lever for mindre end USD 1,90 om dagen.

Delmål 1.2 – Reducér fattigdom med mindst 50 pct.

Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn i alle aldre, som lever i fattigdom i alle dens dimensioner, halveres i henhold til nationale definitioner.

Delmål 1.3 – Indfør sociale sikkerhedsnet

Der skal indføres nationalt passende sociale beskyttelsessystemer og indsatser for alle, heriblandt sociale sikkerhedsnet, og inden 2030 skal de fattige og udsatte have opnået betydelig dækning.

Delmål 1.4 – Giv lige rettigheder til ejerskab, serviceydelser, teknologi og økonomiske ressourcer

Inden 2030 skal vi sikre, at alle mænd og kvinder, især de fattige og udsatte, har lige rettigheder til økonomiske ressourcer. Der skal også være adgang til basale ydelser, ejerskab og kontrol over jord og andre former for ejendom, arv, naturressourcer, passende ny teknologi samt bankforretninger, inklusiv mikrofinansiering.

Delmål 1.5 – Opbyg modstandsdygtighed mod katastrofer

Inden 2030 skal de fattige og udsatte gøres mere robuste overfor klima-relaterede katastrofer og andre økonomiske, sociale og miljømæssige chok.

Delmål 1.a – Moblisér ressourcer for at afskaffe fattigdom

Vi skal sikre betydelige ressourcer fra en række forskellige kilder, så udviklingslandene kan gennemføre programmer og politikker for at gøre en ende på fattigdom af alle slags. Ressourcerne skal blandt andet skaffes gennem forbedret udviklingssamarbejde, og skal især komme de mindst udviklede lande til gode.

Delmål 1.b – Skab politiske rammer, der gavner fattige af begge køn

Vi skal skabe fornuftige politiske rammer på de nationale, regionale og internationale niveauer, for at støtte større investering i fattigdomsbekæmpelse. Indsatsen skal baseres på udviklingsstrategier, der gør vilkårene bedre for de fattige, og med fokus på begge køn.