Rigsombuddets arbejde med FN’s verdensmål i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland har publiceret deres Handlingsplan for FN’s Verdensmål 2023.

I lyset af regeringens fokus på bæredygtig udvikling samt den nuværende energi- og klimakrise, har Rigsombuddet i Grønland valgt at engagere sig til at fremme opfyldelsen af verdensmålene. Arbejdet indebærer en prioritering af Verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og Verdensmål 13 (klimaindsatsen).

Derved vil Rigsombuddet også spille en afgørende rolle i at bidrage til Naalakkersuisuts mål og visioner for implementering af verdensmålene, som beskrevet i ”Kortlægning af Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling”

Læs mere om kortlægning af FN’s SDG 2030 agenda i Grønland her.

I forbindelse med Verdensmål 12 vil Rigsombuddet arbejde med at fremme bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre. Dette involverer affaldshåndtering og reduktion af affaldsmængden via genanvendelse. Rigsombuddets handlingsplan for dette mål omfatter flere initiativer. Først og fremmest sigter planen mod at ændre indkøbspraksis ved at prioritere produkter, der er skabt gennem genanvendelse, samt produkter, der kan genanvendes. Dette vil følges op af bestræbelser på at mindske forbruget af kontorartikler og lignende varer. Desuden er der en vedvarende indsats for at højne befolkningens bevidsthed om affaldsmængden, og der deltages aktivt i den årlige affaldsindsamling, kendt som Saligaatsoq. Som en yderligere foranstaltning indføres en pantordning. Afslutningsvis vil der blive udarbejdet og implementeret en langsigtet handleplan for området, som strækker sig ud over 2023.

I den målrettede indsats for at håndtere klimaudfordringerne lægges der vægt på at reducere og omlægge medarbejdernes rejseaktiviteter. Handlingsplanen for klimaindsatsen omfatter en række alternative tiltag for energiforbruget, herunder indførelse af emissionsfrie tjenestebiler og reduktion af behovet for flyrejser. Desuden indebærer planen skift til lavenergi belysning, igangsættelse af en intern kampagne for at fremme ansvarsfuldt energiforbrug, en grundig gennemgang af Rigsombuddets bygninger og varmesystem for at afdække potentielle foranstaltninger til at reducere dagligt energiforbrug. Endelig vil der blive udarbejdet en langsigtet handlingsplan for klimaindsatsen, der strækker sig ud over 2023.

Læs mere om Rigsombuddets Handlingsplan for FN’s Verdensmål i Grønland her.