Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle.

Mål 6 handler om at sikre universel adgang til rent og sikkert forvaltet drikkevand til en overkommelig pris. Sanitetsforhold og hygiejne skal forbedres og andelen af ubehandlet spildevand skal som minimum halveres.

I Grønland er der adgang til rent drikkevand i alle byer og bygder. Der arbejdes hele tiden på at forbedre vandforsyningen, så det sikres, at alle borgere har adgang til drikkevand af høj kvalitet.

Indlandsisen udgør omkring 80 % af det samlede areal i Grønland og betyder, at Grønland er beriget med en enorm og unik vandressource. På globalt plan, er det bestemt ikke alle, der har adgang til de samme vandressourcer, som her. Rent drikkevand er en forudsætning for folkesundheden, erhvervslivet og samfundsudviklingen. Vores drikkevand er overfladevand fra elve og søer. Derfor skal vi passe på landets naturlige ressourcer, og sikre at vandkilderne beskyttes mod forurening, affaldsdumping, udslip af farlige kemikalier og ubehandlet spildevand.

I de større bosteder er der gode sanitære toiletforhold og etableret kloakker, men i de mindre bosteder er der fortsat udfordringer med bortskaffelse af natrenovation. Naalakkersuisut og kommunerne arbejder på løsninger, der sikrer sanitetsmæssig forsvarlig bortskaffelse af natrenovation. Løsningerne fokuserer på at mindske den direkte menneskelige kontakt med natrenovation og på håndtering af spildevandet, og dets påvirkning af havmiljøet.

På verdensplan lever én ud af tre mennesker uden sanitet. Dette forårsager unødvendig sygdom og død. Selvom der er gjort store fremskridt med adgang til rent drikkevand, undergraver manglen på sanitet disse fremskridt. Hvis vi leverer det nødvendige udstyr og undervisning i hygiejnepraksis, kan vi stoppe dette meningsløse tab af liv.

Statistik

Her finder du et par indikatorer for dette mål, som det er muligt, at måle på i dag. Grønlands Statistik vil i den nærmeste fremtid offentliggøre en SDG 2030 underside til stat.gl med forskellig tilgængelig statistik af relevans for arbejdet med SDG 2030 agendaen.

Årligt salg af drikkevand (mio m3)
Kilde: Nukissiorfiit

4,5

Alt det vand, som Nukissiorfiit distribuerer, betegnes som drikkevand.

Nyheder

Over hele landet er der taget skridt til at gøre vores planet mere bæredygtig. Se nogle af dem nedenfor og find mere i her.

Delmål

Hvert verdensmål har et antal konkrete handlingsorienterede delmål under sig.
Der hører 8 delmål til verdensmål 6 om rent vand og sanitet.

Delmål 6.1 – Giv alle adgang til rent drikkevand

Inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle.

Delmål 6.2 – Giv alle adgang til toilet, sanitet og hygiejne

Inden 2030 skal der opnås lige adgang til egnet sanitet og hygiejne for alle, og ordentlige toilet forhold for alle, med særlig opmærksomhed på kvinder og pigers behov, og på mennesker i sårbare situationer.

Delmål 6.3 – Styrk vandkvaliteten, og rens og brug spildevand bedre

Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.

Delmål 6.4 – Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af ferskvand

Inden 2030 skal effektiviteten af vandanvendelsen indenfor alle sektorer øges væsentligt, og der skal sikres bæredygtig indvinding af og forsyning med ferskvand for at imødegå vandknaphed, og væsentligt reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.

Delmål 6.5 – Indfør integreret styring af vandressourcer

Inden 2030 skal forvaltning af vandressourcer integreres på alle niveauer, herunder gennem samarbejde på tværs af landegrænser, som det er relevant.

Delmål 6.6 – Beskyt og genopret økosystemer i og omkring vand

Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.

Delmål 6.a – Støt udviklingslandes håndtering af vand og sanitet

Inden 2030 skal det internationale samarbejde og støtte til kapacitetsopbygning i udviklingslande udvides indenfor vand- og sanitetsrelaterede aktiviteter og programmer, herunder indvinding af vand, afsaltning, vandeffektivitet, spildevandsbehandling, genbrug og genanvendelsesteknologier.

Delmål 6.b – Støt lokal håndtering af vand og sanitet

Støtte og styrke lokalsamfundenes deltagelse i at forbedre forvaltningen af vand- og sanitet.