Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Målet handler om at økosystemer på land, i ferskvand og bjerge skal beskyttes og genoprettes så biodiversitet og naturlige levesteder kan eksistere. I lokal og national planlægning skal der tages hensyn til økosystemer og biodiversitet så truede dyre- og plantearter ikke uddør.

Her i landet lever vi i og med naturen. Det er derfor vigtigt at passe på de levende ressourcer, så vi også i fremtiden kan færdes i en rig natur og nyde godt af de goder, der findes her.  Vores økosystemer og de organismer, der lever her, skal beskyttes, så fremtidige generationer også kan få gavn af naturens mange levende ressourcer.

Den arktiske natur er unik og består af mange forskellige naturtyper, der spænder fra varme kilder og frodige dale til vidtstrakte vådområder, søer, elve, golde fjelde, gletsjere og indlandsis. Grønland har tolv fredede områder, som hver især har en unik natur og historie. Fredningerne tjener det formål at beskytte unikke landskaber og levesteder for dyr og planter. Herudover er der Ramsar-områderne. Det er vådområder af særlig vigtighed for forskellige vandfuglearter. I alt er ca. 41% af Grønlands landareal beskyttet.

Ud over de fredede områder er der en række naturtyper, der generelt set er fredede. Det drejer sig blandt andet om fuglekolonier, varme kilder, saltsøer, landgangspladser for hvalrosser og hi-områder for isbjørne. De generelle fredninger af disse naturtyper sikrer beskyttelse, uanset hvor de forekommer.

Et rigt liv på land er fundamentet for vores liv på denne planet. Vi er alle en del af klodens økosystem, og vi har forårsaget alvorlig skade på den gennem skovrydning, tab af naturlige levesteder og forringelse af jord. At fremme en bæredygtig brug af vores økosystemer og bevare den biologiske mangfoldighed er ikke en årsag. Det er nøglen til vores egen overlevelse.

Statistik

Her finder du et par indikatorer for dette mål, som det er muligt, at måle på i dag. Grønlands Statistik vil i den nærmeste fremtid offentliggøre en SDG 2030 underside til stat.gl med forskellig tilgængelig statistik af relevans for arbejdet med SDG 2030 agendaen.

Grønlandske dyrs trusselstatus (antal arter)
Kilde: Grønlands Naturinstitut

  1. Kritisk truet (CR)
  2. Truet (EN)
  3. Næsten truet (NT)
  4. Sårbar (VU)
0510152020072018

Global indikator (15.5.1) Rødliste-indeks (Red List Index).

Nyheder

Over hele landet er der taget skridt til at gøre vores planet mere bæredygtig. Se nogle af dem nedenfor og find mere i her.

Delmål

Hvert verdensmål har et antal konkrete, handlingsorienterede delmål under sig.
Der hører 12 delmål til verdensmål 15 om livet på land.

Delmål 15.1 – Bevar og genopret økosystemer på land og i ferskvand

Inden 2020 skal der sikres bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af økosystemer på land og i ferskvand og deres tjenesteydelser, specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold til forpligtigelser under internationale aftaler.

Delmål 15.2 – Stop skovrydning og genopret ødelagte skove

Inden 2020 skal bæredygtig forvaltning af alle typer af skove fremmes, skovrydning skal stoppes, forringede skove skal genskabes og skovrejsning og skovtilplantning skal væsentligt øges set.

Delmål 15.3 – Bekæmp ørkendannelse, og genopret udpint jord

Inden 2030 skal ørkendannelse bekæmpes, forringet land og jord genoprettes, herunder land påvirket af ørkendannelse, tørke og oversvømmelse, og det skal forsøges at opnå en jordforringelsesneutral verden.

Delmål 15.4 – Beskyt økosystemer i bjergene

Inden 2030 skal der sikres beskyttelse af bjergøkosystemer, herunder deres biodiversitet, for at kunne øge deres evne til at bidrage til bæredygtig udvikling.

Delmål 15.5 – Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder

Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

Delmål 15.6 – Giv flere adgang til genetiske ressourcer og deres fordele på en fair måde

Der skal fremmes retfærdig og ligelig fordeling af fordelene ved udnyttelse af genetiske ressourcer og fremmes en rimelig adgang til sådanne ressourcer, som aftalt internationalt.

Delmål 15.7 – Stop krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter

Der skal tages omgående handling for at stoppe krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede dyr- og plantearter og adressere både efterspørgsel og udbud af ulovlige produkter af vilde dyr.

Delmål 15.8 – Begræns invasive arter

Inden 2020 skal der introduceres foranstaltninger for at forhindre indførelsen og væsentligt begrænses indvirkningen af invasive arter på land- og i vandøkosystemer, og der skal kontrolles eller udryddes de prioriterede arter.

Delmål 15.9 – Tag hensyn til økosystemer og biodiversitet i national og lokal planlægning

Inden 2020 skal der integreres økosystem- og biodiversitetsværdier i national og lokal planlægning, i udviklingsprocesser, og i fattigdomsbekæmpelsesstrategier og redegørelser.

Delmål 15.a – Mobilisér finansiering for at beskytte og bruge naturen bæredygtigt

De finansielle ressourcer fra alle kilder til at beskytte og bruge biodiversitet og økosystemer bæredygtigt skal mobiliseres og øges betydeligt.

Delmål 15.b – Finansiér og skab incitament til bæredygtigt skovbrug

Der skal mobiliseres betydelige ressourcer fra alle kilder og alle niveauer til at finansiere bæredygtig skovforvaltning og til at give tilstrækkelige incitamenter for udviklingslande til at fremme denne form for forvaltning, herunder beskyttelse og genplantning af fældede skovområder.

Delmål 15.c – Bekæmp globalt krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter

Den globale støtte til kampen mod krybskytteri og ulovlig handel med beskyttet arter, bl.a. gennem styrkelse af lokale samfunds muligheder for at forfølge en bæredygtig levevis skal øges.